REGISTRACIJOS Į MOKYMUS IR DALYVAVIMO MOKYMUOSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios registracijos į mokymus ir dalyvavimo mokymuose taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Dalyvio) ir Asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)“, veikiančios pagal 2018-08-21 Jungtinės veiklos sutartį Nr. BDS/18-04 ir šios sutarties partnerių įgaliojimą, registracijos į mokymus ir dalyvavimo mokymuose (toliau – Kursai) tvarką, nustatyti abiejų šalių teises, pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Dalyvio ir Asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)“ (toliau – Tiekėjas) (įmonės kodas 300618195, registruotas adresas ˗ Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, el. p. asociacija@vipt.lt)

1.3. Dalyvis, registracijos formos užpildymo metu spausdamas mygtuką „Registruotis“, patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis. 

1.4. Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Dalyvis patirs nuostolių dėl to, jog Dalyvis nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Dalyviui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja registracijos formos į Kursus užpildymo momentu.

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Dalyvis, norėdamas dalyvauti Kursuose, turi užsiregistruoti užpildydamas registracijos formą ir pateikdamas joje tam tikrus savo asmens duomenis. Dalyviui nepateikus registracijos formoje nurodytų asmens duomenų, jis neturi galimybės dalyvauti Kursuose.

2.2. Kursų vykdymo metu Dalyvis gali būti fotografuojamas ir (ar) filmuojamas  projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  viešinimo tikslais.  Tiekėjas  šiuos vaizdo duomenis tvarko remdamasis  Kursų  Dalyvio sutikimu, kuris išreiškiamas  jo atvykimu į Kursus. Kursų  Dalyvio vaizdo duomenys (nuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.) neatlygintinai Dalyviui, gali būti viešinami  Tiekėjo, duomenų valdytojo, Jungtinės veiklos sutarties Nr. BDS/18-04 partnerių, Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų, prižiūrinčių projekto vykdymą interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, jų parengtuose prezentaciniuose pranešimuose, žiniasklaidos priemonėse, atgaminami, spausdinami, demonstruojami bei platinami projekto viešinimo renginių metu, bibliotekose bei  kitose viešosiose vietose. Taip pat Kursų metu padarytus vaizdo įrašus ir (ar) nuotraukas bei jų dalis Tiekėjas gali   perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti  Kursus  ir vykdyti reklamą, parengti prezentacinę medžiagą.  Kursų Dalyvis visais atvejais turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo vaizdo duomenų tvarkymo. Tai padaryti  jis gali informuodamas Kursų lektorių ir pateikdamas  rašytinį pranešimą Tiekėjui (duomenų tvarkytojui) asmeniškai, paštu  ar elektroninių ryšių priemonėmis, nurodytomis  šių taisyklių 2.4 punkte.

2.3. Dalyvis, t. y. duomenų subjektas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad jo asmens duomenys (išskyrus vaizdo duomenis, kurie bus tvarkomi 2.2. punkte nurodytu tikslu) bus tvarkomi Kursų paslaugos suteikimo tikslu ir tokia apimtimi, kuri yra reikalinga tinkamam Kursų pravedimui.

2.4. Asmens duomenų valdytojas yra Asociacija „Langas į ateitį“, kuri yra tiesioginė projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ vykdytoja, sutartimi pavedusi duomenų tvarkytojui – Asociacijai „Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)“ (Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, (adresas korespondencijai - Metalistų g. 2A, Šiauliai, juridinio asmens kodas 300618195, el. paštas asociacija@vipt.lt) vykdyti Kursus, numatytus projekte.

2.5. Tvarkomi Dalyvio asmens duomenys: vardas ir pavardė; gimimo data; gyvenamosios vietos adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas, parašas, atvaizdas, žinių įvertinimo testo duomenys (tik Dalyvių, dalyvaujančių Pradedančiųjų programoje).

2.6. Dalyvio asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies b punktas – asmens duomenis tvarkyti yra būtina siekiant įvykdyti sutartį su duomenų subjektu, 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinių prievolių, taikomų duomenų valdytojui ir tvarkytojui, tinkamas vykdymas, ir 6 straipsnio 1 dalies - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba tvarkytojo interesų.

2.7. Asmens duomenų gavėjai yra duomenų valdytojas, Jungtinės veiklos sutarties Nr. BDS/18-04 partneriai, Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijos, prižiūrinčios projekto vykdymą, kurioms atskaitingas duomenų valdytojas. Tiekėjas įsipareigoja informacijos apie Dalyvį neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte bei dėl vaizdo duomenų naudojimo -   2.2. punkte nurodytas šalis.

2.8. Tvarkytojo surinkti asmens duomenys, pasibaigus projekto vykdymui, perduodami duomenų valdytojui. Asmens duomenys duomenų valdytojo gali būti saugomi tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus duomenų valdytojo interesus, taip pat jam taikomas teisines prievoles.

2.9. Dalyviui yra žinoma, jog jis turi teisę prašyti susipažinti su duomenų valdytojo/tvarkytojo tvarkomais Dalyvio asmens duomenis, teisę prašyti ištaisyti netikslius/klaidingus asmens duomenis, teisę reikalauti apriboti ar sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, teisę prieštarauti naudoti Dalyvio atvaizdą, teisę atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (jei toks sutikimas buvo duotas), teisę į asmens duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t. y. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  

III. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Registracija į Kursus laikoma atlikta, kai Dalyvis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (tai yra, perskaitęs jas ir pažymėjęs laukelį „Su registracijos į mokymus ir dalyvavimo mokymuose taisyklėmis susipažinau“), paspaudžia mygtuką „Registruotis“. Šiuo veiksmu Dalyvis patvirtina savo dalyvavimą pasirinktuose Kursuose.

3.2. Sutartis laikoma sudaryta ir tuomet, kai Dalyvis pateikia registracijos formą elektroniniu paštu. Dalyvio registracijos formos pateikimas elektroniniu paštu yra kartu ir patvirtinimas, jog Dalyvis susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

3.3. Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Dalyvis prisijungimo būdu patvirtina savo sutikimą su taisyklėmis ir pasirašo popieriniame prisijungusių prie sutarties Dalyvių sąraše.

3.4 Nustatoma, jog Dalyvis gali dalyvauti vieną kartą tik tame pačiame mokymų Kurse (t.y. programoje). Dalyvis, užbaigęs vieną mokymų Kursą, gali pareikšti norą dalyvauti kitame mokymų Kurse.  Tokiu atveju dalyvio registracijos duomenys gali būti panaudojami registracijai į kitą Kursą, kuriai galios tos pačios Registracijos į mokymus ir dalyvavimo mokymuose taisyklės, dalyviui papildomai tvirtinti taisyklių nereikia.

 

IV. PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

4.1. Dalyvavimas Kursuose Dalyviui yra nemokamas. Kursai yra apmokami Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

V. DALYVIO PAREIGOS

5.1 Dalyvis įsipareigoja Kursuose pagal mokymo programas tomis pačiomis temomis dalyvauti tik vieną kartą.

5.2. Tiekėjui nustačius faktą, kad Dalyvis ketina dalyvauti ar jau dalyvauja toje pačioje Kursų programoje pakartotinai, Tiekėjas uždraudžia juose dalyvauti ar nedelsdamas šalina Dalyvį iš Kursų. Jokie Dalyvio nuostoliai šiuo atveju neatlyginami.

5.3. Dalyvis įsipareigoja dalyvauti ne mažiau 60% Kurso trukmės ir užpildyti mokymų vertinimo anketą pagal Užsakovo pateiktą formą.

 

VI. ŽINIŲ ĮVERTINIMO TESTAS  

6.1 Dalyvis, dalyvaujantis Pradedančiųjų programoje, Kursų pabaigoje privalo laikyti automatizuotą žinių įvertinimo testą. Nelaikius testo, šios programos Dalyviui nebus išduodamas Kurso baigimo pažymėjimas.

6.2. Kitų Kursų programų dalyviai įsivertina savo žinias savarankiškai pagal Tiekėjo pateiktą pasitikrinimo medžiagą.

 

VII KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS

7.1 Sėkmingai Pradedančiųjų mokymo programą baigusiam Dalyviui (laikiusiam žinių įvertinimo testą ir užpildžiusiam Kursų baigimo anketą) yra išduodamas Kursų baigimo pažymėjimas (popierinis).

7.2. Sėkmingai Pažengusiųjų mokymo programą baigusiam Dalyviui (savarankiškai įsivertinusiam žinias ir užpildžiusiam Kursų baigimo anketą) yra išduodamas Kursų baigimo pažymėjimas (elektroninis).

7.3. Dalyviui pametus Kursų baigimo pažymėjimą, Tiekėjas galės pateikti Kursų baigimo pažymėjimą - dublikatą tik elektroniniame formate.

7.4.Kursų baigimo pažymėjimai – dublikatai elektroniniu formatu galės būti išduodami iki 2021 m. kovo 31 d. Vėliau pažymėjimų dublikatai nebus išduodami.

 

VIII. KURSŲ DATOS KEITIMAS ARBA ATŠAUKIMAS  

8.1. Tiekėjas pasilieka sau teisę atšaukti Kursus ar pakeisti jų datą, iš anksto apie tai informuodamas Dalyvius.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.